Prijava / Registracija

Uloguj se

Registrujte se

A link to set a new password will be sent to your email address.

Registracijom Pretplatnik odabira korisničko ime, šifra za nalog se automatski generiše i šalje koriniku na unetu mail adresu. Korisničko ime mora biti jedinstveno u sistemu, da bi bilo prihvaćeno za registraciju. Savetujemo korisniku da šifru izmeni nakon prve prijave. Preporučuje se da šifra sadrži kombinaciju velikih i malih slova, specijalnih karaktera i brojeva i da ne bude kraća od 8 karaktera. Clinell - Srbija zadržava pravo promene parametara za način formulisanja šifre i korisničkog imena. Pretplatnik je obavezan da vodi računa o svom korisničkom imenu i lozinki preko kojih se inicijalizuje pristup aplikacijama. U slučaju da treća lica neovlašćeno koriste korisničko ime i lozinku Pretplatnika preko kojih se inicijalizuje pristup aplikacijama, Clinell - Srbija neće snositi odgovornost. Ukoliko Pretplatnik posumnja u neautorizovano korišćenje korisničkog imena ili lozinke, Pretplatnik je odgovoran za korišćenje njegovog korisničkog imena i lozinke do trenutka dok ne obavesti Clinell - Srbija o sumnji o neautorizovanom korišćenju. Pretplatnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

Da bi mogućnost zloupotrebe Pretplatnikovih podataka bila umanjena, preporučuje se: prilikom registracije ne ostavljati netačne podatke ili informacije; čuvati identifikacione podatke, korisničko ime i lozinku kao tajne i ne omogućavati trećim licima njihovo neautorizovano korišćenje ili pristup; obavestiti Clinell - Srbija čim se posumnja na neovlašćenu upotrebu ili zloupotrebu korisničkog imena ili lozinke.

Ukoliko se Pretplatnik ne pridržava svih gore navedenih uputstava ili drugih mera zaštite, Clinell - Srbija neće biti odgovoran za štetu koju je Pretplatnik pretrpeo ili za zahteve koje prema Pretplatniku ističu treća lica, a naročito za štete uzrokovane nepravilnom upotrebom Pretplatnikovih podataka od strane Pretplatnika ili trećih lica. Pretplatnik prihvata da je korišćenje sajta clinell-srbija.rs na odgovornost i rizik Pretplatnika. Internet je internacionalna računarska mreža koju Clinell - Srbija direktno ne kontroliše. Clinell - Srbija ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje pretrpi prilikom korišćenja servisa ili aplikacija niti će biti odgovoran za zahteve koje ističu treća lica. Pretplatnik je dužan da koristi sajt clinell-srbija.rs u skladu sa svim važećim pravnim propisima. politika privatnosti.